Kategorier
 • Select Language
§ 1 Allmänt
Medlemskapet hos MissDomain Group AB - 556732-5336 (Miss Domain) är kostnadsfritt. Att sälja och auktionera ut sina domäner är kostnadsfritt. Valfria, tillkommande tjänster, löper enligt vid varje tidpunkt gällande prislista.

Miss Domain respekterar medlemmarnas personliga integritet och hanterar därför medlemmens information konfidentiellt i enlighet med svensk lag.

Medlemskapet är personligt och får inte utnyttjas av flera personer. Det får heller inte överlåtas till annan person. Medlemmen kan när som helst ändra sina kontaktuppgifter eller avsluta sitt medlemskap. Korrekta kontaktuppgifter ska uppges i medlemsprofilen. (Se nedan för avgifter och åtgärder vid urkundsförfalskning). Miss Domain äger rätt att utan föregående underrättelse ändra tjänstens innehåll, funktion och förutsättningar.

Miss Domain äger rätt att när som helst avsluta ett medlemskap. Om annons registrerats som strider mot detta avtal äger Miss Domain rätt att avsluta annonseringen och eventuellt pågående auktion. Miss Domain har rätt att när som helst avsluta ett medlemskap vid brott mot de allmänna avtalsvillkoren, exempelvis då medlem i egenskap av part i en avslutad auktion väljer att inte medverka till överlåtelsen trots att ett giltigt avtal kommit till stånd (punkt 3.5).

§ 2 Villkor för köp och försäljning
Utannonserade domäner och annonstexter måste stå i överensstämmelse med svensk lagstiftning. Eventuella brott polisanmäls.

Medlem är skyldig att noga kontrollera alla uppgifter i egna auktioner och att omedelbart efter upptäckt eller påpekande rätta felaktiga uppgifter genom redigering, alternativt avsluta auktionen och registrera auktionen på nytt.

Säljaren ansvarar för att domännamnet inte gör intrång på registrerade firmanamn eller varumärken. Säljaren förbinder sig att inte i sin auktion inkludera reklam för eller information om konkurrerande tjänster.

3. Auktion och Avtal
Auktionen startar så fort säljaren har lagt upp domänen till salu, säljaren väljer själv sitt slutdatum på auktionen, om inget slutdatum anges så sätts ett per automatik efter 6 månader.

När auktionen avslutas så vinner köparen som har lagt det högsta budet sist. Efter auktionen är avslutade kommer säljaren och köparen att få ett automatiskt genererat mail med följande information:

1. Kontaktuppgifter så som Namn, Telefonnummer, E-postadress samt eventuellt Företagsnamn
2. En möjlighet att välja att använda Miss Domains Escrowstjänst (avgift tillkommer)

Om part i avslutad auktion inte medverkar till att domän eller betalning överförs utan svårighet eller dröjsmål, äger MissDomain rätt (men inte skyldighet) att debitera avtalsbrytande part en avgift om 300 Euro. Av denna avgift går 200 Euro vidare till den part som lidit skadan av en oavslutad affär. För ytterligare avgiftsgrundande situationer, se nedan.

§ 4 Klientmedelskonto (Escrow) och Hantering av ägarbyte
Som tillvalstjänst kan Köpare eller Säljare välja att Miss Domain assisterar vid den administrativa och/eller den monetära transaktionen. Dessa två tjänster är separata och kan köpas separat eller tillsammans till ett fast pris av den part som så önskar. För aktuella priser, se prislista.

§ 5 Ansvar
Miss Domain tillhandahåller endast den tekniska plattformen och har inget inflytande över auktionernas förlopp, varken som förmedlare eller fullmäktig. Miss Domain är ingen domare i eventuell tvist. Miss Domain ansvarar inte för att de uppgifter som Köpare och Säljare uppgivit i sin medlemsprofil är korrekta. Miss Domain ansvarar inte för att affären slutligen genomförs. Miss Domain utfäster sig inte att biträda någon av parterna vid eventuell tvist.

Miss Domain är inte ansvarig för innehållet i de domännamn eller webbplatser Säljaren utannonserar eller utauktionerar. Miss Domain är inte skyldig att lämna ersättning till Köparen eller Säljaren på grund av felaktiga uppgifter, fel eller brister i domännamn eller webbplats, eller av annan anledning på grund av köp eller försäljning på Miss Domain.

Miss Domain är fri från ansvar om Miss Domain fullgörande av förpliktelser förhindras eller försvåras av omständighet utanför Miss Domain kontroll som Miss Domain inte skäligen kunde ha förutsett eller vars följder Miss Domain inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Tjänsten är i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften är under vissa tider oövervakad och åtgärdande av driftstörning under sådan tid kan försenas. Medlem äger inte i något fall rikta krav mot Miss Domain på grund av driftstörningar, eller för att Miss Domain varit oåtkomlig, fungerat tekniskt otillfredsställande eller innehållit datavirus eller liknande fel.

§ 6 Avgiftsgrundande situationer
Att lägga bud på egna objekt är strängt förbjudet, oavsett om syftet är att förbättra domänens visualitet på startsidan, starta en auktion eller trissa upp budgivning i egen auktion. Denna regel omfattar även medlemmar i domäninnehavarens hushåll, samt vänner och släktingar till domäninnehavaren. Försäljning av domäner mellan närstående personer ska därför ske utanför MissDomain. Genom att godkänna de Allmänna Villkoren, accepterar medlem att MissDomain i annat fall har rätt att vidta följande åtgärder:
- Användarens konto avslutas och personen bakom kontot bannas.
- En administrationsavgift om 300 Euro tas ut i varje enskilt fall (dvs. per domän/objekt).

Obetald avgift går i SAMTLIGA FALL vidare till Kronofogden för indrivning och utmätning. Ovanstående regler och åtgärder gäller även vid, eller i kombination med, registrering av användare med falska uppgifter, dvs. att skriva annan, verklig eller diktad, persons namn, adress eller personnummer. I dessa fall polisanmäls dessutom användaren för urkundsförfalskning. Ytterligare ersättningsanspråk kan i dessa situationer komma att riktas mot användaren.

§ 7 Domännamn

§ 7.1 .SE-Domäner
För SE-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

Subregistrar: MissDomain Group AB
Registrar: NameISP AB
Registrar: Wired Equity
Registry: IIS

https://www.iis.se/domaner/registrera/se/villkor/

Övriga regler som gäller för .SE-Domäner:

 • Miss Domain äger rätten att flytta kunds domäner mellan lämpliga registrarer

 • Miss Domain har rätt att hantera kunds domännamn med hjälp av lämpligast registreringsenhet§ 7.2 .NU-Domäner
För NU-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

Subregistrar: MissDomain
Registrar: NameISP
Registrar: Wired Equity
Registry: IIS

https://www.iis.se/domaner/registrera/nu/villkor-och-regler/

Övriga regler som gäller för .NU-Domäner:

 • Miss Domain äger rätten att flytta kunds domäner mellan lämpliga registrarer

 • Miss Domain har rätt att hantera kunds domännamn med hjälp av lämpligast registreringsenhet§ 7.3 Övrig information om Domännamn
Miss Domain skriver sig alltid som Admin, Tech och Billing contact vid registreringar av domännamn.

Miss Domain garanterar inte att domänen är tillgänglig för registrering förens en registreringsbekräftelse har skickats till kund via e-post. I fall att vi skulle misslyckas att registrera domänen erbjuds kunden en ny registrering av ett domännamn till samma värde.

§ 8 Leverans
Leverans av nyregistrerat domännamn görs först när betalningen har inkommit till Miss Domain. Efter betalningen har inkommit till Miss Domains konto görs registreringen på några minuter.

§ 9 Återbetalningar
Återbetalningar görs beroende på typ av tjänst som köpts av kund.

 • 9.1 Domänregistrering

 • Återbetalning görs enbart om domänen inte har registrerats, har domänen redan registrerats så kan inte en återbetalning göras.

 • 9.2 Auktionsköp av domännamn

 • Vid registrerat & godkänt bud görs inga återbetalningar.


§ 10 Avtalstid och Uppsägning

 • 10.1 Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Miss Domain. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsterna om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.

 • 10.2 Miss Domain tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kund alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. Miss Domain lämnar särskild information om detta till Kund i samband med att avtalet bekräftas. Se vidare punkt 10.6 och 10.7.

 • 10.3 Miss Domain tillämpar 30 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas samtliga erlagda belopp för Tjänsterna (Se special för Domännamn ovanför punt 9.1 och 9.2). Se vidare punkt 10.6 och 10.7.

 • 10.4 Miss Domain tillämpar ångerrätten och öppet köp även beträffande näringsidkare som är juridiska personer.

 • 10.5 Miss Domain tillämpar ingen bindningstid. Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst och utan några skäl. Efter en uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos Miss Domain ytterligare 2 veckor. Se vidare punkt 10.6 och 10.7.

 • 10.6 Uppsägning ska göras via Miss Domains Kundtjänst.

 • 10.7 Kund som vill utnyttja ångerrätten eller öppet köp, eller som vill säga upp avtalet under betald period, måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord för att meddelande ska vara giltigt. Miss Domain bekräftar meddelandet omgående och återbetalar inom 20 dagar.


§ 11 Säkerhetspolicy / Personuppgifter
Vid beställning samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive e? postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms?meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Miss Domain för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik? och analysändamål.

Uppgifter som jag direkt eller indirekt lämnar genom att använda Miss Domain digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom Bonnier för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies.

Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.Jag har rätt att återkalla samtycket vilket jag gör genom att kontakta Miss Domain via respektive bolags kundtjänst.

---------------------------------------------------

Dessa Villkor har fastställts den 2014-09-22